ZŠ a MŠ Lišov


Zobrazených stránek

celkem: 45095 měsíc: 11433 den: 79 hodina: 9
O škole

Školní hymna

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01 Stopa 1.wma Školní hymna 3537.2 Kb
Školní hymna - text.pdf Školní hymna 32.7 Kb

Tisk článku

O škole

...ZÁKLADNÍ ÚDAJE

IČ: 750 00 369
DIČ: CZ 75 000 369
Bankovní spojení: Česká spořitelna 0566551389

...ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 7.00 - 15.00
Úterý: 7.00 - 15.00
Středa: 7.00 - 15.00
Čtvrtek: 7.00 - 15.00
Pátek: 7.00 - 15.00

Základní škola Lišov je 20-ti třídní škola se ... žáky. Spádovou školou je pro ni ZŠ Štěpánovice. Součástí základní školy je i mateřská škola. Mateřská škola v Lišově má 7 tříd a dislokovanou třídu ve Velechvíně.

Školní vzdělávací program Škola základ života vychází ze základních programových dokumentů, které jsou osou reformy školské soustavy v České Republice. Obsah programu formuluje všechny standardy základního vzdělávání. 

O školeO školeZŠ - 2. stupeňO školeO školeO škole       

...Z HISTORIE

……podle archiváře F. Zuba se podobá pravdě, že škola lišovská už v roce 1365 v nějaké podobě vedle kostela stála a varhaník v ní vyučoval. V roce 1642 byl válkou poničený kostel znovu obnoven a s ním i fara a škola. Prvním známým učitelem se stal 11. srpna 1642 Kašpar Aucupides.
Od roku 1826 má Lišov školu kamennou, jednoposchoďovou. Byly v ní tři třídy. V roce 1866, kdy do školy chodilo 415 dětí, bylo přistavěno i druhé patro. 1. ledna 1886 byly zřízeny v bývalých kasárnách dvě pobočky pro dívky. To už do školy chodilo více než 600 dětí. V prostorách místní školy byla 1. října 1899 zřízena průmyslová škola pokračovací pro další vzdělávání řemeslníků. Od začátku školního roku 1901 - 1902 otevřela c.k. okresní školní rada 1. třídu chlapecké měšťanské školy v budově bývalých kasáren. Správcem jmenovala uč. Jana Dejmka.
Během I. světové války odešlo do pole pět Lišovských učitelů. Po vzniku Československé republiky došlo ke změně v organizaci školního roku - začínal 1. září a končil 30. června, jako dnes.
V roce 1939 využívá dočasná škola i dvě místnosti v bývalém Schwarzenberském špitále jako tříd. 17. prosince téhož roku byla zřízena na náměstí v domě rodiny Poráků německá škola. V prosinci 1943 byli dva členové pedagogického sboru L. Meškánová a J.Frouz zatčeni a posláni do koncentračního tábora.
Začátkem ledna 1951 bylo zavedeno školní stravování v ceně 5,-Kč za oběd + potravinové lístky. Současně byla zřízena i jedna třída školní družiny. Výuka probíhala ve dvou budovách až do roku 1973, kdy byla dne 2. září slavnostně otevřena nová budova v Nové ulici postavená v akci Z jako 16-ti třídní škola se širokou spádovou oblastí.


...ZE SOUČASNOSTI

Základní škola a Mateřská škola Lišov, se sídlem Nová 611/14, 373 72 Lišov, je v právní subjektivitě od 1.10.2002.
Mateřská škola má dislokovanou třídu v obci Velechvín. Zřizovatelem školy je Město Lišov, adresa zřizovatele je tř. 5. května 139, Lišov 373 72.
Školní obvod zahrnuje území Města Lišov a místních částí Lhotice, Červený Újezdec, Velechvín, Kolný, Hrůtov, Levín, Hůrky, Horní a Dolní Slověnice, Horní a Dolní Miletín, Vlkovice a Obecních úřadů Zvíkov, Hvozdec a Libín a jeho místní části - Slavošovice a Spolí. Území Obecního úřadu Štěpánovice zahrnuje pro žáky 6. - 9. ročníku.
Návaznost vzdělávacích programů ze spádové školy je zajištěna a má zařazenu výuku jazyků v souladu se Základní školou v Lišově. Má zpracovaný též vlastní ŠVP.

Na ZŠ Lišov probíhá v současné době výuka dvou cizích jazyků: anglického jazyka a německého jazyka.
Anglický jazyk mají žáci povinný od třetí do deváté třídy. Nově se od školního roku 2013/2014 vyučuje povinný druhý cizí jazyk. Naše škola si vybrala jazyk německý. Výuka německého jazyka probíhá od sedmé do deváté třídy.

Vyučující jazyků na druhém stupni ZŠ:
Mgr. Jaroslava Falcová – anglický jazyk,
Bc. Nikola Kulhánková - anglický jazyk,
Bc. Jan Vosáhlo – anglický jazyk,
Mgr. Jana Smetanová – anglický jazyk, německý jazyk.
Již několik let úzce spolupracujeme s Jazykovou školou s možností nabídky výuky cizích jazyků pro žáky na 1. stupni mimo vyučování.

V současné době máme ve škole několik speciálních učeben: Výpočetní technika - INDOŠ, Výpočetní technika 1. - 5. ročník, Speciální učebna jazyků, Fyzika - chemie, Přírodopis, Matematika, Výtvarná výchova, keramická dílna, kuchyňka, dílny.
Výuka probíhá též pomocí interaktivních tabulí, která umožnuje žákům zajímavější způsob osvojování učiva. Od června 2011 jsme byli zapojeni do projektu EU - peníze školám, díky němuž jsme pro 1. i 2. stupeň získali prostředky pro pořízení 6 interaktivních tabulí a nového vybavení počítačové učebny. V dalších letech bylo pořízeno dalších osm interaktivních tabulí. V současnosti máme interaktivní tabule nainstalovány, kromě jedné třídy, všude.

Naše škola je též zapojena do mnoha projektů - viz. ZŠ - Projekty.

...ÚPRAVY NAŠÍ ŠKOLY

Naše škola prošla během posledních několika let rekonstrukcí nejen v oblasti materiální vybavenosti. Dostala nová okna, zateplení a nový plášť, u pavilonu 4. a 5. tříd bylo postaveno sociální zařízení a bezbariérový přístup. Nová okna a fasádu dostala i tělocvična.

Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...

Během hlavních prázdnin 2013 - 2014 vzniklo za školou nové hřiště pro školní družinu a sportoviště s běžeckou dráhou a doskočištěm pro výuku tělocviku z dotace ČEZu, kterou získalo Město Lišov. V dalším školním roce byl vybudován skatepark, který je využíván i veřejností. Budujeme přírodní učebnu a malé školní arboretum, aby prostor za školou získal novou tvář a stal se příjemným místem pro výuku v přírodním prostředí i pro odpočinek. Škola bude nově oplocena a nově vybavený prostor bude střežen kamerovým systémem. Tyto akce jsou hrazeny z  rozpočtu školy a města a částečně z dotací čerpaných z EU. Pavilón školních pozemků, kde je umístěna keramická dílna, získal v době letních prázdnin novou střechu a během podzimu byla opravena jeho fasáda. O letošních prázdninách došlo k rekonstrukci dalších žákovských WC na ZŠ a vstupních schodišť do 2. a 3. pavilonu MŠ. V průběhu podzimu bude též nově vybudováno parkoviště pro zaměstnance školy.

O školeO školeO školeO školeO škole

Období hlavních prázdnin 2014 - 2015 se neslo v duchu úprav hlavního vstupu do školy a atrií 1. stupně.

O školeO školeO školeO škole

...CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor je vysoce stabilizovaný. Na škole vyučuje celkem 28 učitelů, z toho 4 pedagogičtí asistenti. 12 třídních učitelů a 2 pedagogické asistenty v 1. - 5. ročníku a 17 učitelů a 2 pedagogické asistenty v 6. - 9. ročníku, včetně vedení školy. Na škole je zabezpečena výuka nepovinných předmětů a kroužků.
Práci mateřské školy zabezpečuje 16 učitelek a 4 pracovnice provozu. Plány a více info - viz. MŠ a ZŠ.

 

Tisk článku

Digitální učební materiál

Od 1. června 2011 se na naší základní škole realizuje rozsáhlý projekt EU – peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Schola ludus. V červnu 2012 byla odeslána 2. monitorovací zpráva, jsou před námi ještě 3 monitorovací období před ukončením projektu v listopadu 2013, přesto naše výstupy z projektu již přesahují 53%.

Pro inovaci výuky škola získala prostředky na pořízení 6 nových interaktivních tabulí a nové vybavení počítačové učebny. Do tvorby digitálních učebních materiálů /DUM/ - výukových materiálů k interaktivním tabulím se zapojilo 19 vyučujících. Z povinných 660 ks materiálů již vytvořili a ve výuce ověřili 400 ks těchto DUMů. Učitelé své učební materiály sdílejí s ostatními pedagogy na veřejném portále www.VeSkole.cz..

Finanční podporu z projektu jsme také využili pro individualizovanou výuku angličtiny v 7. ročníku. Došlo k rozdělení jedné vyučovací hodiny angličtiny do skupin tak, aby se snížil počet žáků při výuce a mohl být zvolen individuální přístup. Tento způsob výuky prospívá nejen žákům s výukovými obtížemi, ale umožňuje i žákům nadaným plně využít své schopnosti. Ve školním roce 2012/2013 bude tedy pokračovat systém dělených hodin angličtiny v 8. třídách . Stejně tak ve dvouletém cyklu realizujeme individualizovanou výuku přírodovědných předmětů – seminář biologie člověka v 8. ročníku a seminář a praktika z chemie pro 9. třídy. Ve školním roce 2012/13 bylo z projektu podpořeno a odučeno 144 individualizovaných hodin. Další finanční částka z EU byla použita i k nákupu učebních pomůcek a učebnic výše jmenovaných předmětů.