O škole

Září 2019 je za námi! A co dál?

Milí rodiče, žáci, kolegové.

Září je úspěšně za námi a snad si můžeme dovolit první malé zamyšlení nad tím, jak se nám (coby novému vedení) podařilo uchopit své povinnosti a co bychom v tento moment rádi řekli vám, tedy rodičům či jiným osobám se školou spojeným.

Ve škole, jak nám byla předána, bylo mnoho, mnoho dobrého. Učitelé jsou schopní lidé, kteří pro děti dělají spoustu věcí nad rámec svých povinností a mají je skutečně rádi, škola je výborně vybavena výukovými technologiemi, naplněna žáky až po střechu a bývalé vedení pečlivě dohlíželo na nutnou administrativu a povinnou dokumentaci.

 Jsou zde na druhou stranu věci, nad kterými bychom se rády zamyslely. Chceme zvážit, zda se v některých záležitostech neubírat jinou cestou, zda někde nepřidat či neubrat, zda něco nepřenastavit, změnit, z gruntu předělat. Namátkou:

Jako letité jazykářky jsme se s paní ředitelkou rozhodly v prvním kroku zapracovat do rozvrhů tříd maximální vytížení nové jazykové učebny, seznam kroužků pak obohatit o německou a anglickou konverzaci a o přípravu k jazykové zkoušce. Další kroky ke zkvalitnění jazykové výuky v naší škole budou postupně následovat, budeme je včas konzultovat s povolanými lidmi a včas o nich informovat.

Další z mnoha výzev bude otevřít školu více veřejnosti, prezentovat se více formou sociálních sítí a udělat z ní nepřehlédnutelného hráče v životě města, s jehož vedením budeme v těsné spolupráci.

V neposlední řadě bude aktuální nedostatek učeben, zastaralost tělocvičny a kuchyně, potřeba školního psychologa a další. Tolik ochutnávka toho, co nás v příštích letech čeká.

Na své pozice jsme nastoupily s odhodláním věnovat energii a poctivou práci ve prospěch všech, kteří o to stojí, tedy poznání lačných dětí, otevřených a na sobě pracujících učitelů a vstřícných, pozitivně naladěných rodičů. Děkujeme, že na naši snahu jsou doposud pozitivní ohlasy a u drtivé většiny z vás se setkáváme s pochopením, oporou i rukou nabídnutou k pomoci.

Děkujeme také všem, kteří nám pomáhali s přípravou nového školního roku, zejména pak paní Ireně Březinové, bez jejíž rady a obětavé pomoci by se letošní rozvrhy rodily v mnohem větších bolestech. I tak to nebylo úplně „hlavičkou napřed“, ale září potvrdilo, že se nám podařilo pro letošek přivést na svět zdravé a veselé miminko.:-)

Vize nové paní ředitelky byla skutečně komunitní škola, zainteresovaná v sociálně kulturním dění ve městě. Škola, která bude lidi spojovat jako místo setkání a porozumění. Škola, kde mezilidské vztahy jsou stavěny nad výkon. Protože pokud fungují vztahy, výkon přijde. A kde je vůle, je i cesta.

Chtěla bych tedy popřát nám všem do nového školního roku nadšení, smích, klid v srdci i v duši, radost z poznání, pokoru, přátelství a vzájemnou úctu.

Mgr. Irena Hohenbergerová, zástupkyně ředitele