Zápisy a přijímání do ZŠ-Ukrajina
ikona článku

Přijímání ukrajinských dětí do základní školy

Ke zpracování žádosti o přijetí do základní školy (všechny ročníky kromě prvních - zde viz. Zápisy do 1. tříd) musí zákonný zástupce předložit 1.) oboujazyčnou žádost o přijetí, 2.) zápisový lístek v obou jazycích (formuláře níže nebo v kanceláři I. Hohenbergerové, č.dv. 41), 3.) vízový doklad dítěte, 4.) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, 5.) potvrzení o pobytu ( nájemní smlouva, čestné prohlášení ubytovatele). V případě zájmu o školní družinu, předložte 6.) přihlášku do družiny v obou jazycích.

Termín pro předání žádosti si prosím rezervujte dostatečně dopředu u zástupkyně ředitele, Ireny Hohenbergerové na tel. 775721281. V případě neohlášeného podání žádosti nemusíme být z aktuálních provozních důvodů či probíhající  výuky k dispozici.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-systemu-skolstvi-uk520873526.docx 98.7 Kb
x-prihl-druzina-cs820748878.docx 16.3 Kb
x-prihl-druzina-uk687805831.docx 16.1 Kb
zadost-o-prijeti-ditete-zs-cesko-ukrajinsky-1758798799.doc 46.1 Kb
zapis.-listek-2.-az-9.roc-uk.docx 19.4 Kb
zapisovy-listek-2.-az-9.roc-cz.docx 19 Kb
ikona článku

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola Lišov

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2022  9.00-12.00, 13.00-16.00

Místo zápisu / Місце запису: kancelář 41, zástupkyně ředitelky Irena Hohenbergerová

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) dvojjazyčnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (v příloze, nebo lze vyzvednout osobně v ZŠ Lišov , č. dv. 41, po předchozí domluvě) včetně zápisového lístku v obou jazycích (v příloze nebo lze vyzvednout osobně v ZŠ Lišov , č. dv. 41, po předchozí domluvě)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

d) místo pobytu – nájemní smlouva nebo čestné prohlášení ubytovatele

e) v případě zájmu o školní družinu přihlášku do školní družiny v obou jazycích (příloha nebo kancelář Irena Hohenbergerová)

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

--------------------------------------------------------------

Dále v příloze naleznete v ukrajinštině informace o českém školském systému,vyhlášení termínů ředitelkou školy a Kritéria pro zápis. do 1. tříd.

Škola přednostně přijímá děti splňující kritéria v dokumetu školy Kritéria pro přijetí 2022 .V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto způsobem:

  1. zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole – na dveřích hlavního vchodu školy
  2.  na webových stránkách školy pod odkazem https://www.zslisov.cz/zs/pro-rodice/zapisy-a-prijimani-do-zs-ukrajina/zapis-do-1-trid-pro-ukrajinske-deti.html
  3. předáním Sdělení o přijetí do vlastních rukou nebo odesláním do vlastních rukou
  4. nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se předává Rozhodnutí v českém jazycev o nepřijetí  a dále Sdělení o nepřijetí v ukrajinském jazyce do vlastních rukou nebo odesílá do vlastních rukou.

Odhadovaný nejpozdější termín zveřejnění výsledků zápisu je 30.6.2022.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-systemu-skolstvi-uk.docx 98.7 Kb
kriteria-pro-prijeti-zs-uk611363679.docx 167.8 Kb
oznameni-terminu-zapisu-uk348954655.docx 169.3 Kb
x-prihl-druzina-cs.docx 16.3 Kb
x-prihl-druzina-uk.docx 16.1 Kb
zadost-o-odklad-uk.docx 26.7 Kb
zadost-o-prijeti-ditete-zs-cesko-ukrajinsky-1.doc 46.1 Kb
zapis.-listek-1.roc-cs.docx 16.1 Kb
zapis.-listek-1.roc-uk.docx 16.3 Kb