Zápis

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

 

Instrukce k zápisu do 1. tříd

Zápis se koná v úterý 14.4.2020 a středu 15.4.2020 bez přítomnosti dětí.

Čas uskutečnění zápisu není kritériem k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.

 Kritéria samotná se nemění! Již byla zveřejněna a naleznete je níže pod tímto článkem.

Zápis lze absolvovat též bez osobní přítomnosti zákonných zástupců.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci tuto variantu preferujeme!!!

Všechny podklady lze zaslat – viz informace níže, jak je možno žádost s přílohami doručit!

Přihlásit se lze přes banner v horní části webové stránky nebo pod tímto tlačítkem:

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

 

Pokud nemá žadatel možnost dokumenty vytisknout nebo ho limitují jiné překážky, je možno využít provizorní bezkontaktní kancelář ve vestibulu školy směrem od hlavního vchodu, která bude otevřena dne 14.4.2020   od 14:00 do 18:00 hod a dne 15.4.2020 od 14:00 do 18:00 hod.

Provoz této provizorní kanceláře bude plně podřízen všem bezpečnostním zásadám tak, abychom zabránili jakémukoliv ohrožení zdraví žadatelů též pak zaměstnanců školy.

Vstup do školy bude možný pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným prostředkem, doporučujeme použití ochranných rukavic, zákaz vstupu platí pro osoby v karanténě nebo osoby s potvrzenou nákazou (zde si tyto osoby domluví telefonicky či emailem postup). Vstup do školy bude řízen a do školy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu. Čekající žadatelé budou udržovat doporučené dvoumetrové odstupy.

 

Jaké podklady k zápisu potřebujete? 

 

Žádost

Online žádost můžete vyplnit na našich webových stránkách - odkaz na hlavní stránce v rámci banneru v horní části.

 Systémem vygenerovanou přihlášku doplňte o zbylé údaje (v počítači šedá pole jako .pdf formulář), vytiskněte (šedá pole lze doplnit i ručně po vytisknutí), podepište (datum v termínu zápisu) a doručte s přílohami do školy.

 

Online žádosti preferujeme!!! 

 

Žádost lze vyplnit též tak, že stáhnete stávající formulář a vyplníte a opět podepíšete.

Aktuální vzory žádostí jsou ke stažení na webových stránkách školy https://www.zslisov.cz/zs/zapis/. Lze je vytisknout, vyplnit ručně (datum v termínu zápisu) a doručit dle níže uvedeného postupu. Pokud nemá žadatel možnost tisku nebo dálkového přístupu, budou prázdné formuláře připraveny v prostoru vestibulu u hlavního vchodu, kde bude zřízena provizorní bezkontaktní kancelář.

 

Doručení žádosti a příloh

Doručení podepsané žádosti včetně povinných příloh je možné způsoby dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
a) datovou schránkou (elektronický podpis být nemusí, datová schránka školy: r5wme33),
b) elektronicky se zaručeným el.
podpisem (reditel@zslisov.cz) ,
c) poštou (podací razítko nejdéle 15.4.2020),
d) osobně vhozením do schránky umístěné u  hlavního vchodu školy (ve stanovené době zápisu).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Přílohy

 

Rodný list

Prostá kopie rodného listu bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie rodného listu a jeho podpis. Kopie rodného listu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Z důvodu nouzového stavu lze např. prostou kopii rodného listu zajistit jako fotografii přiloženou k emailu zaslanou zvlášť (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).

Ověření lze ve výjimečných případech provést na místě v provizorní bezkontaktní kanceláři ve vestibulu školy.

 

Doklad sloužící k prokázání vztahu k nezletilému dítěti

V případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat občanským průkazem. Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie občanského průkazu a jeho podpis. Kopie občanského průkazu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat stejným způsobem, tedy prostou kopií tohoto oprávnění.

Z důvodu nouzového stavu lze např. prostou kopii občanského průkazu a oprávnění k zastupování zajistit jako fotografii přiloženou k emailu zaslanou zvlášť (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).

Ověření lze ve výjimečných případech provést na místě v provizorní bezkontaktní kanceláři ve vestibulu školy.

 

Co je třeba ve věci odkladu, předčasného nástupu?

Žádost o odklad povinné školní docházky nebo o předčasný nástup povinné školní docházky lze podat stejným způsobem jako žádost o přijetí.

  1. Zákonný zástupce má již obě doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa: podá pouze žádost o odklad (v elektronické verzi zaškrtne políčko „budeme pro dítě žádat odklad“), doporučení přiloží elektronicky nebo v prosté kopii.
  2. Zákonný zástupce nemá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa: podá žádost o přijetí i žádost o odklad (v elektronické verzi vyplní formulář dvakrát, jednou zaškrtne políčko žádosti o odklad  a jednou nechá volné), do žádosti o odklad uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy bude do školy dodáno, v případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání podkladů. Usnesení o přerušení se bude řídit ustanovením §64 odst. 2 správního řádu. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele. Časový rozsah je taktéž v dispozici žadatele. Doba přerušení správního řízení není právně omezena. Omezena je však fakticky předmětem řízení – v tomto případě tedy datem předcházejícím datu zahájení povinné školní docházky. Podáním pouze žádosti o odklad se žadatel vystavuje riziku, že v případě nedodání podkladů nebude dítě přijato k plnění povinné školní docházky, žádosti lze podat pouze v době zápisu.

Bydliště

Bydliště žáka zkontroluje ředitelka školy v součinnosti s registrem obyvatel dle výpisů předaných škole zřizovatelem. V případech, kdy nebudou údaje poskytnuté zákonným zástupcem v souladu s tímto předaným výpisem, doloží zákonný zástupce skutečnost výpisem z evidence obyvatel sám do 5 dnů od vyzvání. Individuálně lze řešit výjimečné případy Čestným prohlášením. Pokud tak neučiní, bude pro potřeby vydání rozhodnutí o přijetí vycházet ředitelka školy z údajů registru obyvatel.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na dveřích ZŠ u hlavního vchodu a na webových stránkách  https://www.zslisov.cz  vždy pod přiděleným registračním číslem, v zákonné lhůtě. Toto číslo bude všem zákonným zástupcům sděleno na uvedený kontakt (datová schránka,

e-mailová adresa, SMS) nejpozději do 21.4.2020. V případě elektronické žádosti je registrační číslo generováno na žádost automaticky a rodič jej obdrží v potvrzovacím emailu.

 

 

 


Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020-21

Zápis do prvních tříd školního roku 2020-2021 v termínu 14. - 15. dubna 2020

níže naleznete potřebné dokumenty

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni.doc 24.6 Kb
doplnujici-info-k-zapisu-2020-21932904923.docx 137.9 Kb
kriteria-pro-prijeti-2020203444490.docx 77.3 Kb
vyjadreni-lekare361892205.pdf 174.7 Kb
vypsani-terminu-zapisu-vedenim-skoly844423055.doc 145.9 Kb
zadost-o-odklad-nebo-predc.-nastup-2020324674269.doc 55.3 Kb
zadost-o-prijeti-do-zs-2020819345988.doc 36.9 Kb