Režim v MŠ

Režim dne v MŠ

Předávání a vyzvedávání dětí v MŠ Lišov.

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6.00 do 16.30 hod.

Děti přicházejí do MŠ od 6.00 do 8.00 hod. MŠ se zamyká v 8.00 hod.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena na 12.00 hod.

Doba odchodu ostatních dětí je stanovena průběžně v období od 14.00 do 16.30 hod.

Rodiče mohou dítě odvést nebo přivést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí ústní nebo písemné domluvě s učitelkou příslušné třídy.

Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogické pracovnici. Jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce pedagogické pracovnici dítě osobně nepředá, pedagog za něj nezodpovídá. Učitelka MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá. Má-li učitelka MŠ podezření, že je dítě nemocné, dítě do MŠ nepatří.

Z vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost písemně oznámí mateřské škole (viz tiskopis „Zmocnění k odvádění dítěte“). Totožnost pověřené osoby mají právo paní učitelky si ověřit po předložení občanského průkazu pověřené osoby. Bez písemného pověření dítě nebude předáno nikomu jinému než rodiči (zákonnému zástupci).

Podle občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.

Při zmocnění zvažujte svou právní odpovědnost za své rozhodnutí.