Školní poradenské pracoviště

1. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří rozšíření primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách podílejí třídní učitelé a pedagogové poskytující pomoc v následujících oblastech:

 
Mgr. Hořejší Dana dyslexie, reedukace dyslexie a dysortografie
Mgr. Jirků Andrea speciální pedagogika, péče o žáky s SVP
Mgr. Karpianusová Jana logopedická prevence
Mgr. Klimešová Lenka speciální pedagogika, péče o žáky s SVP
Mgr. Kolářová Helena logopedická prevence
   
Mgr. Lukschová Renata Kariérní poradce pro žáky

2. Speciální pedagog

Mgr. Kateřina Bambulová

2. stupeň, horní patro – prosklené dveře

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga spočívá především v činnosti depistážní (screeningové), poradenské, intervenční a diagnostické. Dále v komunikaci s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Je součástí školního poradenského pracoviště společně s výchovným poradcem a metodikem prevence. Činnost školního speciálního pedagoga se zaměřuje zejména na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy na žáky s potřebou podpory ve vzdělávání různého stupně.

 

Konzultace budou probíhat v kanceláři speciálního pedagoga v 1. patře v budově 2. stupně (prosklené dveře). Konzultační hodiny jsou stanoveny na:

  • pondělí 7:30- 10:35
  • úterý 13:20 – 16:00.

Po předchozí vzájemné domluvě není problém domluvit se na společném setkání kdykoliv v průběhu týdne.

Kdy se na mě můžete obrátit?

  • Pokud má Vaše dítě problémy se čtením (čte velmi pomalu, domýšlí si konce slov, vypouští písmena, celá slova, neporozumí čtenému, nepamatuje si informace z textu).
  • Když se objeví problémy s psaním (obtížně si vybavuje tvary písmen, vypouští písmena nebo je zaměňuje či přidává, píše písmena zrcadlově, nedodržuje hranice mezi slovy, nedodržuje řádek, často škrtá a přepisuje).
  • Pokud jsou patrné poruchy pozornosti jako je nesoustředěnost, časté zapomínání, neadekvátní reakce, nadbytečné pohyby a časté výkyvy nálad.
  • Když Vaše dítě projevuje známky mimořádného nadání či talentu.
  • V případě přítomnosti některé ze smyslových vad (sluchová, zraková).
  • Pokud Vaše dítě potřebuje podporu ve vzdělávání z jakýchkoliv jiných důvodů.


 

3. Výchovný poradce

Mgr. Jana Smetanová
e-mail: jana.smetanova@zslisov.cz
tel: 388 441 152

Úřední hodiny: 

 
STŘEDA 15.00-15.45

Konzultace je možná i po předchozí telefonické či osobní domluvě v jinou dobu.

4. Metodik prevence

Mgr. Klára Pelánová
e-mail: klara.pelanova@zslisov.cz
tel: 388 441 151

Preventivní besedy

Dopravní bezpečnost 1. třídy
Osobní bezpečí (týrání, zneužívání,násilí) 2. a 3. třídy
Nebezpečí internetu 4. a 5. třídy
Kouření a drogy;  Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 6. třídy
Bezpečí pro dívky  a extremismus 7. třídy
Sekty a náboženská hnutí 8. třídy
Rasismus, xenofobie, vandalismus, divácké násilí –
vztah k trestnímu právu 
9. třídy

Důležité kontakty

LINKY, KTERÉ POMÁHAJÍ…:

https://www.linkabezpeci.cz/
https://www.rodicovskalinka.cz/
http://www.modralinka.cz

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST:

http://www.ibesip.cz/

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČB

http://www.pppcb.cz/
http://www.prevence-info.cz/organizace/pedagogicko-psychologicka-poradna-ceske-budejovice

ORGANIZACE V JIHOČESKÉM KRAJI, ZABÝVAJÍCÍ SE PREVENCÍ:

http://www.dosveta.org/
http://www.theia.cz
http://www.portusprachatice.cz/
http://www.arkadacentrum.cz/

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:

http://www.anabell.cz/

MŠMT - PREVENCE

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence

Schránka důvěry

Neboj se svěřit......

  Schránka důvěry

Svůj problém můžeš napsat do dopisu, který podepíšeš libovolným dvojciferným číslem
a vhodíš do zelené schránky u jídelny.
nebo
můžeš použít emailovou schránku schrankaduvery.zslisov@seznam.cz