Školní poradenské pracoviště

1. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří rozšíření primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách podílejí třídní učitelé a pedagogové poskytující pomoc v následujících oblastech:

 
Mgr. Hořejší Dana dyslexie, reedukace dyslexie a dysortografie
Mgr. Jirků Andrea speciální pedagogika, péče o žáky s SVP
Mgr. Karpianusová Jana logopedická prevence
Mgr. Klimešová Lenka speciální pedagogika, péče o žáky s SVP
Mgr. Kolářová Helena logopedická prevence
   
Mgr. Lukschová Renata Kariérní poradce pro žáky

2. Školní psycholog

Mgr. Vendula Jirsová

2. stupeň, horní patro – prosklené dveře

Konzultační hodiny probíhají ve škole každou středu od 7.30 do 15.30, dále kontakt možný přes Bakaláře.

Žáci

se na ni mohou obracet, když mají problémy s učením, se soustředěním, neví jak se učit, trápí je tréma či strach ze zkoušení, necítí se ve třídě dobře nebo mají problémy se spolužáky, učiteli a neví, jak je vyřešit.

Přijít mohou, když je trápí něco osobního například smutek, vztek, strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem. Také když se děje něco doma, o čem si potřebují promluvit (úmrtí, rozvod, násilí, hádky v rodině, konflikty se sourozenci, samota...). Přijít můžete také pro pomoc s výběrem dalšího studia nebo třeba jen, když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě.

 

Rodiče

mohou přijít, když potřebují poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobních problémů svého dítěte. Například když mají pocit, že se s jejich dítětem něco děje, že se „změnilo“, společně se sobě odcizili. Když má dítě jakékoliv psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.). Také při podezření, že dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká. Také pokud se objeví nepříznivá rodinná situace ovlivňující dítě, řeší se problémy, které mohou mít dopad na psychiku dítěte (např. rozvod).

Pomoci mohu při rozhodování o případném odkladu školní docházky či s výběrem jeho dalšího vzdělávání.

Pedagogové

se mohou přijít poradit při řešení aktuální krize žáka, vztahových potíží žáků, výukových potíží  stejně jako výchovných problémů a to v mateřské, základní škole i ve školní družině. Pomoci mohu při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči či zákonnými zástupci

 

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenství, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č.72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 

 

 


 

3. Výchovný poradce

Mgr. Jana Smetanová
e-mail: jana.smetanova@zslisov.cz
tel: 388 441 152

Úřední hodiny: 

 
STŘEDA 15.00-15.45

Konzultace je možná i po předchozí telefonické či osobní domluvě v jinou dobu.

4. Metodik prevence

Mgr. Michaela Nováčková
e-mail: michaela.novackova@zslisov.cz
 

Preventivní besedy

Dopravní bezpečnost 1. třídy
Osobní bezpečí (týrání, zneužívání,násilí) 2. a 3. třídy
Nebezpečí internetu 4. a 5. třídy
Kouření a drogy;  Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 6. třídy
Bezpečí pro dívky  a extremismus 7. třídy
Sekty a náboženská hnutí 8. třídy
Rasismus, xenofobie, vandalismus, divácké násilí –
vztah k trestnímu právu 
9. třídy

Důležité kontakty

LINKY, KTERÉ POMÁHAJÍ…:

https://www.linkabezpeci.cz/
https://www.rodicovskalinka.cz/
http://www.modralinka.cz

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST:

http://www.ibesip.cz/

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČB

http://www.pppcb.cz/
http://www.prevence-info.cz/organizace/pedagogicko-psychologicka-poradna-ceske-budejovice

ORGANIZACE V JIHOČESKÉM KRAJI, ZABÝVAJÍCÍ SE PREVENCÍ:

http://www.dosveta.org/
http://www.theia.cz
http://www.portusprachatice.cz/
http://www.arkadacentrum.cz/

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:

http://www.anabell.cz/

MŠMT - PREVENCE

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence

Schránka důvěry

Neboj se svěřit......

  Schránka důvěry

Svůj problém můžeš napsat do dopisu, který podepíšeš libovolným dvojciferným číslem
a vhodíš do zelené schránky u jídelny.
nebo
můžeš použít emailovou schránku schrankaduvery.zslisov@seznam.cz