Projekty

Projekt „Modernizace školy“

 

Projekt „Modernizace školy“

 

Spolufinancováno Evropskou unií

 

Předmětem projektu přístavba odborných učeben a školní družiny k budově základní školy a vybavení těchto prostor moderním vybavením.

Cílem projektu je formou přístavby zajistit dostatečný počet odborných učeben a prostor pro školní družinu. Dále dojde k pořízení vybavení nově vzniklých učeben a školní družiny, kde bude zajištěno odpovídající a moderní vybavení pro výuku předmětů s vazbou podpořené klíčové kompetence, a zajištění zázemí pro školní družinu. Hlavním cílem je celková modernizace výuky a zajištění odpovídajícího zázemí školy pro poskytování moderního vzdělávání.

Výsledkem projektu tak bude nová přístavba, kde se budou nacházet 4 odborné učebny a 1 školní družina, kdy tyto prostory budou zároveň vybaveny nábytkem a dalším vybavením. To zajistí dostatečné zázemí pro realizaci efektivní a moderní výuky odborných předmětů spolu se zajištěním prostor pro školní družinu. Dojde též k rozvoji materiální základny školy pro poskytování odpovídajícího vzdělávání. Bude podpořen dlouhodobý rozvoj školy v oblasti výuky a výstupního profilu absolventa školy.

Důsledkem realizace projektu bude zajištění odpovídajících kapacit pro výuku a školní družinu a zajištění moderního zázemí pro výuku a pro účely školní družiny.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

Projekt „Modernizace školy“

"Nástroje pro oživení a odolnost" NPO Doučování - na období leden - srpen 2023

Komponenta 3.1 Národního plánu obnovy

"Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky" pro mateřské a pro základní školy"Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky" pro mateřské a pro základní školy

Šablony IV

Od 1.5.2023 - 30.4.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006738 s názvem „Šablony I OP JAK - ZŠ a MŠ Lišov“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně

usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

Celková výše podpory činí 4 495 071,- Kč

Může jít o obrázek text, kde se píše Spolufinancováno Evropskou unií MS MT MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TÉLOVYCHOVY

 

ikona článku

 

 

 

 

"Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky" pro mateřské a pro základní školy, "Nástroje pro oživení a odolnost - Prevence digitální propasti", "Nástroje pro oživení a odolnost" NPO

Doučování - na období leden - srpen 2023
Komponenta 3.1 Národního plánu obnovy

"Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky" pro mateřské a pro základní školy"Nástroje pro oživení a odolnost - Digitální učební pomůcky" pro mateřské a pro základní školy

Doučování žáků škol (září 2021 - srpen 2022, září 2022 - prosinec 2022)

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Projekt je ralizován v rámci investice pro podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenčí výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování žáků škol      Doučování žáků škol   Doučování žáků škol

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-997429140-4-priloha4-msmt-plakat-a4-k-publicite-npo.pdf 178.3 Kb

K vyšší kvalitě vzdělávání - Šablony III

„ZŠ A MŠ LIŠOV - ŠABLONY III“ - reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022372

 

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022372 s názvem „ZŠ A MŠ LIŠOV – ŠABLONY III“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, na společné vzdělávání dětí a žáků a na podporu rozvojových aktivit.

 

Celková výše podpory činí 1 394 191 Kč.

K vyšší kvalitě vzdělávání - Šablony III

Odborná učebna keramiky

Odborná učebna keramiky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Odborná učebna keramiky

V příloze naleznete zadávací podmínky, pro bližší informaci kontaktujte prosím Ing. O. Martínka, e-mail: martinek@g-projekt.cz, tel.: 774 434 531

Zveřejněno dne 16.7. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadavaci-podminky.docx 104.5 Kb

K vyšší kvalitě vzdělávání

ZŠ A MŠ LIŠOV - ŠABLONY 2“ - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015071

 

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ A MŠ LIŠOV - ŠABLONY 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015071, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

K vyšší kvalitě vzdělávání

VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ - STAVEBNÍ PRÁCE

VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ - STAVEBNÍ PRÁCE

Projektem dojde ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodověd. předmětů a informatiky spolu s podporou digitálních technologií ve výuce na ZŠ Lišov. To bude zajištěno skrze modernizaci jazykové učebny a dvou počítačových učeben, včetně relevantních stavebních úprav, a nové vybavení učebny přírodních věd. Vzdělávání bude zkvalitněno rovněž díky zajištění vnitřní konektivity školy.

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky na ZŠ Lišov, zejména zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodověd. předmětů a informatiky, spolu s podporou digitálních technologií ve výuce. Budou modernizovány: jazyková učebna a dvě počítačové učebny, skrze stavební úpravy a vybavení, dále pak bude pořízeno nové vybavení do přírodovědné učebny. Vzdělávání bude zkvalitněno též díky zajištění vnitřní konektivity školy. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a žáci se díky němu budou moci vzdělávat interaktivní a zábavnou formou. To významně pozvedne motivaci studentů ke studiu cizích jazyků, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi žáci uplatní nejen na středních školách, ale následně i v pracovním životě. Díky novému vybavení učeben si budou moci studenti v rámci studia své teoretické poznatky z přírodních věd lépe prakticky ověřit. Vybavení pořizované v rámci projektu tedy výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich následném profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

modernizace a zvýšení kvality výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
zkvalitnění interaktivní výuky,
zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
zvýšení zájmu o cizí jazyky,
příprava žáků na studium na středních školách,
vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci s jistotou uplatní na trhu práce,
zlepšení dovedností v práci na počítači,
modernizace výuky přírodních věd,
zvýšení zájmu žáků základní školy o studium přírodních věd,
zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,
zajištění bezbariérovosti,
zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí pořizované zeleně.

Projekt je významnou měrou podpořen ze zdrojů Evropské unie.

INLINE - Zdravý životní styl na kolečkách, CZ.1.07/1.1.00/53.0015.

ZŠ a MŠ Lišov se zapojila do tohoto projektu s cílem zajistit pro děti kroužek inline bruslení. Škola obdržela dotaci ve výši 79 240 Kč, za kterou bylo pořízeno bez finanční spoluúčasti školy kompletní vybavení pro 20 dětí na tento kroužek. Děti se učily základům inline bruslení a rozvíjí svoje pohybové schopnosti. Kroužek bude probíhal v průběhu celého školního roku 2014/2015. Tento projekt zajišťoval za ZŠ a MŠ Lišov Mgr. Radek Bednář.

Moderní technologie přináší užitek a radost, CZ.1.07/1.3.00/51.0045

V rámci tohoto projektu obdrželi pedagogové 20 dotykových notebooků. Celková výše dotace je 535 840 Kč. Z této dotace je financováno bez finanční spoluúčasti školy rozsáhlé školení pedagogů cílené na efektivní využití dotykových notebooků a moderních informačních technologií ve výuce a samotný nákup notebooků. Realizace projektu a pořízení nových notebooků byla naplánováno na 1. pol. roku 2015. Tento projekt zajišťoval za ZŠ a MŠ Lišov Mgr. Petr Ročňák.

OPVK57 - projekt

Základní škola a Mateřská škola Lišov získala v rámci OPVK57 dotaci v celkové výši 204 112,00 Kč. Z této dotace byly nakoupeny stroje Unimat 1 Clasic 6 v 1 - 7 kusů a taktéž 3D tiskárna. Žáci 9.A vyráběli pomocí nových strojů výrobky ze dřeva, přičemž využívali modelu lupínkové pilky, brusky, soustruhu, vrtačky a učili se pracovat na 3D tiskárně.
 

Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání, CZ.1.07/1.3.00/48.0078

Tento projekt byl určen pro pedagogy mateřských škol. Cílem projektu byl další rozvoj pedagogů pracujících v oblasti předškolního vzdělávání. Projekt byl realizován v průběhu roku 2014/2015. Za MŠ Lišov se celkově projektu účastní 10 učitelek. Veškeré náklady na cestovné, stravné a zástupy za školící se pedagogy jsou hrazeny z projektu bez finanční spoluúčasti školy. Projekt zajišťovala za ZŠ a MŠ Lišov pí. Formánková.

Rozvoj environmentálních a technických kompetencí žáků základních škol Jihočeského kraje, CZ.1.07/1.1.14/02.0035

V rámci tohoto projektu se na ZŠ a MŠ Lišov uskutečnila biologická praktika. Žáci si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, zkoumali různé vzorky a preparáty. Dále pak na škole proběhl projektový den s fyzikou. Žákům byly představeny experimenty z oblasti fyziky nízkých teplot – kapalný dusík. Dále pak žáci v rámci projektu měřili se systémem Vernier fyzikální veličiny a mohli konstruovat jednoduchá zařízení pomocí stavebnice Merkur. Dále se pak v rámci projektu žáci zúčastnili exkurze na Hvězdárnu Kleť, exkurze do Science Centra Techmanie Plzeň a dvoudenní exkurze do ekologického centra Sluňákov u Olomouce. ZŠ a MŠ Lišov obdržela měřící čidla Vernier v celkové hodnotě cca 35 000 Kč. Celkové výdaje i s exkurzemi, které byly hrazeny v rámci projektu, jsou odhadovány v rozmezí 70 000 – 80 000 Kč. Tento projekt proběhl bez finanční spoluúčasti školy .

Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ a MŠ Lišov, CZ.1.14/2.4.00/34.03280

ZŠ a MŠ Lišov na základě výzvy č. 34, Oblasti podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství realizovaného ROP Jihozápad úspěšně získala dotaci 780 453,64 Kč. V současné době je potvrzeno schválení projektu a na začátku roku 2015 by měla být připsána zřizovateli školy výše uvedená dotace. Z těchto peněz dojde k přestavbě učebny fyziky (bílá tabule + interaktivní tabule + dataprojektor). Dále pak budou pro fyziku a chemii koupeny senzory měřícího systému Vernier. Za finanční spoluúčasti školy cca 140.000,- Kč dojde i k nákupu dalších interaktivních tabulí, bílých tabulí a dataprojektorů s cílem dovybavit i ostatní třídy.